นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทฯ ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทฯ จะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทฯ  ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ จะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัท ฯ จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทฯ จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์สถานะของลูกค้าจะไม่เป็นที่เปิดเผย  กรณีลูกค้ามีบัญชีบนเว็บไซต์ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านได้

 

 

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูล

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลที่บริษัทฯจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของลูกค้าชื่อ-นามสกุล สถานที่จัดส่งสินค้า อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเดือนปีเกิด  เพศ หลักฐานการชำระเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ หรือจัดส่งเข้าเว็บไซต์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ลูกค้าจะต้องอัพเดทข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้อง

บริษัทฯ สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากลูกค้าส่งมอบข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บริษัทฯ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯแก่ลูกค้าได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการใดที่บริษัท ฯ ได้กระทำไปก่อนที่ลูกค้าทำการเพิกถอนความยินยอมนั้น ลูกค้าสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

หากลูกค้าได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัทฯ

หากลูกค้าสมัครเพื่อใช้งานโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือผูกบัญชีบริษัทฯของลูกค้ากับบัญชีโซเชียลมิเดียของลูกค้า หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของลูกค้าผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทฯจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลูกค้าใช้บริการ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯและกิจกรรมที่ลูกค้าทำบนเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ข้อมูลที่บริษัทฯอาจบันทึกโดยอัตโนมัติจะรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ, ที่อยู่ Internet Protocol (IP), เวลาที่เข้าใช้ ประเภทบราวเซอร์ และภาษาของลูกค้า รวมทั้งเว็บไซต์ที่ลูกค้าเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น การเข้าถึงบริการจากอุปกรณ์ของลูกค้า บริษัทฯอาจบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของลูกค้า และบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้เว็บบีคอน คุกกี้ และวิธีการในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ อาจนำข้อมูลใดๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้วิธีการเหล่านี้มาเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทฯ และข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) หรือตามแบบวิธีการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

  • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ
  • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

 

 

2.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

 

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯได้รับจากลูกค้าหรือทำการส่งต่อข้อมูลแก่บริษัท ในเครือ ตัวแทน ผู้ค้า องค์กรอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก  เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การจ่ายเงินของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์สำหรับสินค้า เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม  ทางบริษัทฯอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯอาจมีการตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อลูกค้าได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ บริษัท ฯลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อยกเลิกได้ทาง kireoofficial@dplusonline.net

 

บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าที่บริษัทฯ ได้มาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า รวมทั้งในระหว่างการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯของลูกค้า

การดำเนินการเพื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ ID การเข้าระบบของบริษัทฯ การรักษาและจัดการการลงทะเบียนของลูกค้า

การมอบบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ และการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีตามราคาสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซื้อ การส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า และการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า คำติชม การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่างๆ

ดำเนินการทำการวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ

การตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือการแก้ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบายภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลนี้ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศใดก็ตามสามารถกำหนดให้บริษัทฯหรือบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ค้า หรือองค์กรอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก ต้องกระทำ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “สิทธิของบริษัทฯ”

การทำการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ

ดำเนินการสอบทานธุรกิจใดๆ และการประเมินหรือการประเมินผลอื่นๆ สำหรับการควบรวมกิจการที่เป็นข้อเสนอหรือที่เกิดขึ้นจริง การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุน

จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่นการปกป้องลูกค้าและผู้ใช้งานคนอื่นของบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ จากการสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาที่ทำการรวบรวมหรือตามที่ลูกค้าจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา

 

 

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

 

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่บริษัทฯ สามารถมอบข้อมูลนั้นให้แก่กลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนตัว” ข้างต้น:

 

บริษัทฯและ/หรือบริษัท ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ

ตัวแทน ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการของบริษัทฯแก่ ลูกค้า ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล การส่งเสริมการขาย การทำการตลาด การบริการลูกค้า บริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ และบริการขยายเวลาการชำระเงิน

ผู้ค้าและองค์กรอื่นๆ เช่นบริษัทให้บริการบัตร เครือข่ายการชำระเงิน หรือสถาบันทางการเงิน องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรียกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก องค์กรที่เกี่ยวข้องในการการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุนกับ บริษัทฯ ที่ชำระเงินให้หรือทำการชำระเงินผ่านทางผู้ค้าและองค์กรเหล่านี้ ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ หรือองค์กรเหล่านั้นอื่นๆ เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ได้

 

 

4.การยกเลิกความยินยอม

 

ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่บริษัทฯได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทฯไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิทางกฎหมายในกรณีซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าบริการให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆได้ อันเกิดจากการยกเลิกดังกล่าว

การยกเลิกของลูกค้านั้นหามีผลกระทบต่อการกระทำใดๆที่บริษัทฯ ได้กระทำไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แต่อย่างใด

 

 

5.การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

 

ลูกค้าสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการที่ลูกค้าได้สมัครไว้กับทางบริษัทฯ

บริษัทฯจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ค้า องค์กรอื่นๆ บุคคลภายนอก ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ายังคงจำเป็นต่อการบริการของบริษัทฯที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

 

6.มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา

 

บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดการ จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ จะเก็บรักษาและจัดการให้ผู้ให้บริการของบริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ และอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ใครทราบ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ถามรหัสผ่านของลูกค้าด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่ลูกค้าไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม รหัสผ่านของลูกค้าที่ใช้สำหรับการเข้าบัญชีการใช้งาน ใช้บริการของลูกค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญ ลูกค้าจะไม่แบ่งปันรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าเปิดเผย รหัสของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หากเกิดความเสียหายต่างๆที่เกิดจากการเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ผู้อื่น

 

 

7.ผู้เยาว์

 

บริษัทฯไม่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์หรือลูกค้าที่หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรม ลูกค้าตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯโดยต้องอยู่ในความดูแลและควบคุมของผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเท่านั้น

 

 

8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทฯสงวนสิทธิในการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในบนเว็บไซต์

 

 

9.สิทธิของบริษัทฯ

 

ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทน มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ บริษัทฯจะทำการแจ้งไปยังลูกค้าให้ทราบตามข้อมูลส่วนที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทน และสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีต่อ บริษัทฯอันเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น

 

 

10.เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่น

 

บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ อาจให้ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการบริการอื่น  เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของบริษัทฯ ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานการบริการเหล่านั้น ตามขอบเขตที่บริษัทฯไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ไปซึ่งลูกค้าเข้าเยี่ยมชมนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการบริการนั้นๆ

 

 

11.ข้อมูลเพิ่มเติม

 

กรุณาทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ผ่านทาง E-mail : kireoofficial@dplusonline.net